Antwerpen geeft ruimte aan de stad van morgen: voorstelling inspiratienota

Op 5 juni 2018

Sinds 2016 werkt de stad aan een nieuw ruimteplan voor Antwerpen, dat beantwoordt aan alle ruimtelijke uitdagingen waar de stad voor staat. Zo organiseerde ze debatten en deed ze samen met diverse kennisinstellingen en experten onderzoek naar verschillende stedelijke uitdagingen. Dat resulteerde in een inspiratienota met drie grote pijlers: levendige woonstad, slimme netwerkstad en veerkrachtig landschap.

Van doorstartnota naar inspiratienota

Het huidige strategisch Ruimtelijk Structuurplan Antwerpen (s-RSA) dateert van 2006 en is dus toe aan vernieuwing. De nodige input daarvoor werd samengevat in de inspiratienota ‘Ruimte geven aan de stad van morgen’, goedgekeurd door het college en vandaag, 5 juni 2018, voorgesteld aan het grote publiek.

Deze inspiratienota omvat de speerpunten voor een globale ruimtelijke toekomstvisie voor Antwerpen met een tijdshorizon tot 2050. Ze synthetiseert de onderzoeksfase die van 2016 tot 2018 liep en vormt de basis voor het nieuwe Strategisch Ruimteplan Antwerpen (SRA) dat vanaf 2019 wordt uitgewerkt.

Drie thema’s structureren inspiratienota

Deze inspiratienota is opgebouwd volgens drie generieke thema’s die antwoord geven op verschillende uitdagingen waar de stad in de toekomst voorstaat:

Levendige woonstad

Antwerpen is een woonstad en wil dat ook blijven in de toekomst. Het thema ‘Levendige woonstad’ beschrijft de woonbeleidsvisie. De stad vernieuwt en groeit, maar op maat van haar burgers. Er zijn zowel geplande stadsontwikkelingsprojecten als vastgoedprojecten uit de private sector. Samen zorgen zij ervoor dat er genoeg woningen zullen bijgebouwd worden om de verwachte bevolkingsgroei te kunnen opvangen.

De planning van het aantal woningen is onder controle. Dat geeft de ruimte om sterker te sturen op kwalitatieve én betaalbare woningen in een aangename en levendige woonomgeving, om zo starters en gezinnen te charmeren om een duurzame Antwerpse wooncarrière uit te bouwen. Woonvormen zoals familie-appartementen en een aangename en betaalbare woonomgeving voor gemiddelde gezinnen kunnen helpen om hen naar de stad te lokken of hen er te helpen blijven. 

Slimme netwerkstad

De ‘Slimme netwerkstad’ gaat over ondernemen, kennis en connectiviteit. Antwerpen is een bedrijvige stad met een diversiteit aan economieën en ondernemerschap. De stad biedt daarbij ruimte om een bloeiende ondernemingscarrière uit te bouwen. Antwerpen wil de bedrijvigheid die er is koesteren en tegelijk durven vernieuwen. De stad streeft naar een sterk stadsnetwerk, een economische krachtige en een bereikbare stad. Op, rond en binnenin deze netwerken moet een nieuw evenwicht worden verzekerd. Dat uit zich in co-modaliteit, leefbaarheid, verkeersveiligheid en een hoge bereikbaarheid.

Dankzij de grote verwevenheid, diversiteit aan voorzieningen en bedrijvigheid en het uitgebreide vervoersnet heeft Antwerpen alle troeven om te blijven groeien als ‘korte-afstands-stad’. Dat betekent: een stad die floreert op buurt-, stads- en bovenlokaal niveau dankzij slimme en efficiënte verbindingen en bereikbaarheid. Dat moet bewoners en bezoekers toelaten zich vlot te verplaatsen, en ondernemers de ruimte bieden om binnen de stadsgrenzen te groeien en er hun ondernemingscarrière uit te bouwen.

Veerkrachtig landschap

Het thema ‘Veerkrachtig landschap’ richt zich op de weerbaarheid van de stad tegen de klimaatsverandering. De nadruk ligt op de onbebouwde ruimte van water en groen. Zowel water als groen moeten eerst opnieuw in de stad infiltreren om dan een maatschappelijke rol op te nemen.

Voor een gezonde en veerkrachtige stad moet het aanwezige groen ook verder versterkt worden. Het Ringpark, de Schelde en de parken in de districten zullen de groene en blauwe verbindingen vormen. De bouwstenen om van Antwerpen opnieuw een groene waterstad te maken, zijn onder meer het groenplan en het waterplan. Die plannen zullen in concrete projecten vertaald worden.

Stadsdebatten, onderzoeken en leerprojecten zorgden voor inspiratie

Na de goedkeuring van de doorstartnota in 2016 werden stadsdebatten, onderzoeken en leerprojecten gerealiseerd die antwoorden formuleren op de ruimtelijke uitdagingen van de toekomst.

Meer dan vijftien stadsdebatten vonden plaats over erg uiteenlopende onderwerpen zoals betaalbaar wonen, circulariteit, levendige wijken, groen in de stad, … . Via de stadsdebatten werden meer dan 700 mensen betrokken bij de opmaak van deze inspiratienota. De nota is hiermee het resultaat van een breed gedragen proces.

De volledige inspiratienota is terug te vinden op www.antwerpenmorgen.be. Klik hier voor de rechtstreekse link (de nota staat onderaan op de webpagina).

Verantwoordelijke: burgemeester Bart De Wever

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is