Slottoespraak Koen Kennis (Stadscongres N-VA Stad Antwerpen, zondag 6 mei 2018)

Op 7 mei 2018

Geachte congresgangers,

Beste vrienden,

Zes jaar geleden zaten we hier samen om ons stedelijk verkiezingsprogramma te bespreken. Vandaag staan we hier terug met een nieuw plan voor onze stad. Zes jaar geleden zetten we in op verandering. Die verandering hebben we ook gebracht. We zijn niet stil blijven zitten. De afgelopen jaren hebben we de fundamenten gelegd van een nieuw beleid in onze stad. Soms zijn deze fundamenten figuurlijk te nemen, soms letterlijk, getuige de vele bouwkranen boven onze skyline.

Uiteraard zijn we bij de opmaak van het programma dat vandaag voorligt vertrokken van wat we zes jaar geleden samen hebben goedgekeurd. Toen hebben we vier krachtlijnen vooropgesteld: veiligheid, welvaart, sociaal weefsel en mobiliteit. Deze krachtlijnen zijn de afgelopen jaren omgezet in een beleid voor de Antwerpenaar.

 

Veiligheid was en is de belangrijkste voorwaarde om tot welvaart te kunnen komen. Het is ondertussen genoegzaam bekend dat Antwerpen niet mals is voor criminelen. De ‘war on drugs’ wordt verder gezet op alle fronten. Zowel in de straten, zoals door huiszoekingen, als achter het bureel, ondermeer fiscaal en juridisch. Ook de kleine criminaliteit wordt sinds 2013 hard aangepakt. Het zijn immers die ‘straatboefjes’, die zorgen voor overlast en onveiligheid in onze wijken. En het zijn vaak zij die op jonge leeftijd in contact komen met het gerecht, en op latere leeftijd worden gerekruteerd door georganiseerde misdaadbendes.

De veiligheidscijfers tonen aan dat de verandering werkt. En niet aleen de cijfers tonen dit aan. We horen ook van de inwoners op onze ‘N-VA buurt’ ontmoetingen dat ze zich veiliger voelen in de stad.

De lokale politie is er trouwens natuurlijk niet enkel voor de criminelen. Ook slachtoffers en burgers met vragen en informatie kunnen bij hen terecht.  De dienstverlening van ons politiekorps naar de burger werd verbeterd. Dankzij de reorganisatie en de mobiele politiekantoren (in de combi’s) is er meer politie op straat en dus steeds bij u in de buurt, ten dienste van de Antwerpenaar.

 

Een volgende krachtlijn was welvaart. Antwerpen is vandaag echt ‘Open for business’. Het is een stad waar we ondernemerschap stimuleren. Onze ondernemers, groot en klein, vormen de ruggengraat van onze welvaart. Deze legislatuur heeft het stadsbestuur al verschillende initiatieven genomen om een ondernemersvriendelijk klimaat te creëren. Heel wat belastingen werden verlaagd, vereenvoudigd of afgeschaft. Dit trekt dan ook nieuwe ondernemingen en investeerders aan, waaronder heel wat innovatieve start-up bedrijven. Antwerpen is ondertussen dan ook het testlaboratorium voor allerhande nieuwe economische ontwikkelingen geworden. Onze stad bruist van de activiteit.

 

Ook ons sociaal weefsel heeft de laatste jaren een serieuze evolutie doorgemaakt. Wij willen af van oude vastgeroeste structuren waar de verzuilde organisaties krampachtig aan vast houden. Welzijnsorganisaties die in het verleden geen of onvoldoende verantwoording moesten afleggen, worden vandaag op een objectieve manier uitgedaagd om zich te meten met alle aanbieders op de markt door het systeem van open oproepen.

De stad neemt daarnaast ook allerhande initiatieven om de zwaksten in de samenleving te helpen. Met een uitgebreid sociaal beleid voor wie het echt nodig heeft, met onderandere één euromaaltijden voor kinderen, opvang voor daklozen, en een aanklampende zorg om mensen de kracht te geven zelfredzaam te worden. Dank zij deze vele initiatieven is Antwerpen absoluut een socialere stad geworden.

 

Onze vierde krachtlijn, denk aan de bouwkranen waar ik eerder al naar verwees, was onze mobiliteit. Vorige stadsbesturen hebben hier in het verleden heel wat dossiers laten liggen. Dat heeft ervoor gezorgd dat de stad vastliep. Iedereen stond stil en oplossingen waren niet in zicht. We hebben deze legislatuur aangevat met een evenwichtige en rationele mobiliteitsvisie. Dossiers die jarenlang stil lagen of geblokkeerd werden, zijn in gang gezet. De schup steekt letterlijk op verschillende plaatsen in de grond om betere verkeersinfrastructuur voor elke weggebruiker te voorzien. De Oosterweelverbinding komt er. Ik zal het nog eens zeggen: de Oosterweelverbinding komt er! Jarenlang hebben vorige besturen hun tanden stuk gebeten op deze broodnodige Scheldekruising. Het wordt een extra slagader voor onze bereikbaarheid. Maar ook andere projecten zijn eindelijk gestart of uit het slop getrokken. Kijk maar naar al die nieuwe fietspaden en de openbaar vervoer investeringen: nieuwe tramsporen in metro’s en bovengronds en nieuwe treinen en trams. De komende jaren zal de stad letterlijk een nieuwe smoel krijgen. Al deze investeringen deden we niet zomaar ondoordacht en we volgden en volgen de tendensen in het mobiliteitslandschap nauwgezet op, om snel in te spelen op nieuwe opportuniteiten. Zo veroveren onderandere nieuwe deelsystemen een plek in onze stad, en ook nieuwe technologiën vinden hun weg in het veld van de mobiliteit.

 

Dames en heren,

De fundamenten van ons beleid liggen er. Het werk is echter nog niet af. Vandaag leggen we u ons voorstel van programma voor, waarin we aangeven hoe we op deze fundamenten de volgende zes jaar verder aan onze stad willen bouwen.

We zullen het gehele programma niet overlopen, daarnet kwamen de verschillende hoofdstukken al een bod. Graag kijk ik wel met u naar de rode, sorry, de gele draden, die door de verschillende hoofdstukken van ons programma lopen. Algemene aandachtspunten die we in elk onderdeel meenemen.

 

Gele draad 1: Respect voor A.

Een eerste gele draad is respect, ook de titel van ons huidig bestuursakkoord.

In Antwerpen vragen we respect. Respect voor de stad en voor haar medewerkers: de hulpverleners, de loketbedienden, de toezichters, de parkeerwachters en zeker ook de ordehandhavers. Al deze mensen staan dag in, dag uit klaar om ons te dienen en dat soms in moeilijke omstandigheden. Respect tonen voor die mensen die gewoon hun werk doen, is wel het minste dat we kunnen verwachten. Zeker de lokale politie en de militairen verdienen een pluim voor de uren die ze hebben geklopt tijdens het verhoogd terreurniveau.

Het publiek ambt verdient respect, maar moet dat ook verdienen. Daarom vragen we ook respect dóór de stadsmedewerkers voor de bewoners. Burgers dienen op een correcte manier behandeld te worden. De tijd dat een overheid op een andere manier moest werken dan een private onderneming ligt al ver achter ons. Klantvriendelijkheid staat vandaag voorop. Bewoners en bedrijven moeten snel geholpen worden.

Ook de neutraliteit van het stadspersoneel blijft voor ons een breekpunt. Tekenen van religie of geloofsovertuigingen horen niet zichtbaar te zijn aan een stadsloket, dat is iets voor de private sfeer.

Trouwens ook in de publieke ruimte is respect voor elkaar het uitgangspunt. Dat is de taak van elke Antwerpenaar en van elke bezoeker. Tegen sluikstort of  vandalisme treden we hard op. Hardnekkige veelplegers moeten verplicht de straten proper maken als gemeenschapsdienst. Een net straatbeeld zal mensen immers ook aanzetten tot respectvol gebruik ervan.

Ook in het verkeer verwachten we dat iedereen zich aan de verkeersregels houdt. Voetganger, fietser, automobilist, … ieder heeft zijn plek op straat en heeft ook steeds aandacht voor de ander. Dat maakt ook dat we met z’n allen ons  veiliger kunnen verplaatsen in het verkeer.

En zo kunnen we doorgaan, wat dacht u van respect voor uw buren, bijvoorbeeld in de sociale huisvesting.

Respect voor regels en elkaar maakt samenleven zoveel aangenamer.

 

Gele draad 2 : Vlaanderen in Europa, Antwerpen in Vlaanderen, thuis in Antwerpen.

Als N-VA stellen we onze Vlaamse identiteit - de tweede gele draad - steeds voorop. Vlaanderen is onze gemeenschap met Nederlands als voertaal. We dragen samen onze cultuur uit en onderschrijven de universele waarden van de Verlichting. We zijn een open gemeenschap en we verwelkomen nieuwkomers die onze taal, cultuur en waarden onderschrijven.

In onze stad koesteren we ons materieel en immaterieel erfgoed. Ons gemeenschappelijk verleden verbindt de bewoners. Dat moeten we als bestuur koesteren en onderhouden. Een sprekend voorbeeld is het stadhuis. Dit huis van alle Antwerpenaren had nood aan een renovatie en zal binnen enkele jaren als een feniks herrijzen. Ook onze volksfeesten moeten aandacht krijgen. We maken van de Zomer van Antwerpen terug een Zomer van en vóór de Antwerpenaar.

En we maken de Antwerpenaar ook nog fierder op zijn stad. Dat kan bijvoorbeeld ook met enkele nieuwe projecten: zoals een openluchttheater op linkeroever met de rede van Antwerpen als achtergrond, en een nieuwe multifunctionele voetbaltempel voor onze Antwerpse topploegen, en wat dacht u van een fiets- en voetgangersbrug over de Schelde.

In alle districten en wijken van de stad stimuleren we bewoners om zich te verenigen op allerlei manieren. Dat kan via allerhande organisaties uit het culturele veld, sport, jeugd, senioren, de buurt of de wijk.  Op deze manier bouwen we samen aan onze gemeenschap.

 

Gele draad 3: Betrokkenheid.

N-VA wil mensen betrekken bij de stad, onze derde gele draad.

De laatste jaren heeft de N-VA zowel op stedelijk als op districtsniveau ingezet op participatie. Getuige hiervan de inspraakprocedure in het kader van ‘Over de Ring’, onder leiding van de intendant, of het proces rond het ontwerp van het park op de Zuiderdokken. We willen bewoners in grote projecten laten mee denken en mee werken. Die inspraak moet uiteindelijk ook leidden naar uitspraak en dat is voor ons dan weer de taak van de democratisch verkozen mandatarissen.

Betrokkenheid gaat natuurlijk verder dan participatie alleen.  Het gaat niet alleen om wat de stad kan doen voor de bewoners, maar ook  om wat de bewoners kunnen doen voor de stad. Kunnen bewoners een rol opnemen in het proper houden van het openbaar domein of het onderhoud van groenperken? Wij denken van wel. Meer zelfs, ook bij de politie kunnen vrijwilligers ingeschakeld worden om de politie te ondersteunen in hun werk.

Een cruciale rol in het betrekken van inwoners bij de stad wordt natuurlijk ook opgenomen door de talloze vrijwilligersverenigingen in onze stad. Zij zijn een belangrijke spreekbuis tussen burger en overheid. Deze verenigingen nemen vandaag al gemeenschapsvormende activiteiten op. Buurtverenigingen, sportverenigingen, jeugdbewegingen, culturele organisaties en zovele anderen. Allen geven ze mee vorm aan onze stad.

Betrokkenheid gaat uiteraard niet alleen over interactie tussen stadsbestuur en burgers, maar ook over ‘onze’ bedrijven. Ook Antwerpse ondernemers maken onze stad. Niet alleen zorgen ze via handelaarsverenigingen voor gezellige winkelstraten –en pleinen, maar ze zorgen voor activiteit en werkgelegenheid in onze stad en brengen ook mensen en buurten samen.

Wij willen als stad die burgers, bedrijven en verenigingen die van onderuit mee willen bouwen aan onze gemeenschap, aan onze stad, verder blijven ondersteunen.

 

Gele draad 4: Wijkwerking.

Antwerpen is een stad van wijken. Met een aanpak op maat willen we de wijken op verschillende vlakken benaderen. Deze aanpak is onze vierde gele draad. Met de invoering van stadsmariniers in de wijken ontstaat een rechte lijn van de wijken naar de districtsbesturen en het stadsbestuur.  De stadsmariniers worden de ogen en de oren van de stad in de wijken. Zo zal het stadsbestuur wijken - die het nodig hebben - beter kunnen opvolgen en de nodige maatregelen - op maat van de noden van de wijk - coördineren.

We werken op een aanklampende manier om problemen in bepaalde wijken op te sporen en aan te pakken en betrekken daar alle diensten bij die kunnen helpen.

Antwerpenaren in armoede, jongeren met spijbelgedrag of schooluitval, begeleiden we naar een opleiding of werk. Werk is immers in vele gevallen een eerste stap naar een positief zelfbeeld, zelfontplooiing en zelfredzaamheid.

Ook sociaal isolement en eenzaamheid pakken we structureel aan met de hele wijkgemeenschap. Daarbij rekenen we ook op de kracht en de inzet van geëngageerde Antwerpenaren, die mensen samen brengen in bijvoorbeeld wijkverenigingen. Dat is ook een oproep aan u, om ook uw steentje bij te dragen.

Maar ook sluikstort en andere overlast in de wijk zullen aandachtspunten zijn voor de stadsmarinier. Die samen met de buurt en de stadsdiensten naar oplossingen zoekt en ze ook uitvoert.

 

Gele draad 5: Slimme stad.

Onze stad moet ook een slimme stad zijn, onze vijfde gele draad. Dat betekent, zeer gebald, dat de stad verantwoord wordt bestuurd. Een verantwoordelijk bestuur, is een bestuur dat met de beschikbare middelen streeft naar effectiviteit en efficiëntie in haar werking. Met slimme maatregelen kan de stad zich beter organiseren. Het gaat niet alleen over technologische toepassingen, maar ook over interne werkprocessen en organisatie. Het startpunt daarbij is het kerntakendebat, om duidelijk te stellen wat een stad wel en niet moet doen. Vervolgens brengen we in beeld hoe ook andere actoren uit de stad kunnen bijdragen aan onze doelstellingen en aan een betere stad. Een voorbeeld is hierbij de stedenbouwkundige ontwikkelingskost, waarbij ontwikkelaars van grote projecten in de stad, ook een bijdrage leveren aan de verfraaiing van het openbaar domein en de noden van de nieuwe wijk. Een slimme stad kan zo zorgen dat de Antwerpenaar een betere dienstverlening krijgt aan een lagere prijs.

Uiteraard is een slimme stad ook een stad die vooruit kijkt. Het is een stad die technologische mogelijkheden inschakelt om de levenskwaliteit van haar inwoners te verhogen. Daarom willen we als bestuur meespelen in de wereldtop van ‘Smart Cities’. We hebben de digitale transformatie van de huidige dienstverlening al ingezet. De stad zal steeds meer gebruik maken van innovatieve en slimme technologieën. Dit opent een waaier van mogelijkheden om efficiënt en effectief stedelijke problemen en uitdagingen aan te pakken.

Onze speerpunten als slimme stad zijn slimme mobiliteit, slimme veiligheid, slim bestuur, slimme mensen en slim afval- en energiebeleid. Onze slimme stad gaat bijvoorbeeld over het digitaliseren van onze loketwerking, waardoor burgers en ondernemers veel meer van thuis uit met de stad kunnen communiceren. Een ander voorbeeld is de slimme mobiliteit, waarbij we nieuwe mobiliteitsaanbieders en -technologieën zoals Mobility-as-a-Service implementeren en waarbij we dank zij het Antwerps verkeerscentrum kunnen zorgen voor een veiliger en vlotter verkeer.

En tot slot, maar minstens even belangrijk, is een slimme stad is ook een stad die zichzelf openstelt voor ondernemers om nieuwe technologieën te testen. Met onze ‘Smart Zone’ in de binnenstad kunnen ontwikkelaars hun toepassingen testen. Binnenkort start ook ‘the Beacon’ - ons ‘Internet of Things’-huis - op. Daar kunnen we creativiteit en ondernemerschap laten samenvloeien om te komen tot een slimmere stad, die klaar is voor de toekomst.

 

Dames en heren,

Met de hoofdlijnen voor de volgende 6 jaar, die u deze middag meekreeg willen we - voor alle Antwerpenaren - verder bouwen aan een veilige thuis in een welvarend Antwerpen.

 

Vrienden,

De voorbije maanden heb ik als voorzitter van de congrescommissie samengewerkt met vele gedreven mensen in onze partij, velen van hen zitten hier in de zaal. Op de ronde in de districten heb ik jong en oud ontmoet, mensen met ideeën, soms wild, doordacht, voortvarend, futuristisch, praktisch, vernieuwend, in elk geval altijd met de bedoeling te werken aan een betere stad in het belang van alle Antwerpenaren. We hebben boeiende discussies gehad en zo ons programma echt laten groeien tot wat het nu is: een, misschien wel tè, lijvig document. In elk geval een document dat getuigt van onze inzet voor de Antwerpenaren, dat toont dat we een echte gemeenschapspartij zijn. En ik wil jullie daar allemaal oprecht voor bedanken, want zonder jullie inzet was dit nooit gelukt.

 

En nu,

wil ik jullie nog één ding vragen: Met dit plan willen we de kiezer overtuigen om ons een mandaat te geven om er opnieuw zes jaar ‘vollen bak’ voor te gaan. Graag jullie goedkeuring voor dit verkiezingsprogramma. Wie steunt?

Koen Kennis

Congresvoorzitter

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is