Stad gebruikt Vlaamse subsidies om jeugd-, sport- en cultuurorganisaties te ondersteunen

Op 12 juni 2020, over deze onderwerpen: Cultuur (+ erfgoed en toerisme), Jeugd, Sport

De Vlaamse regering maakte begin juni bekend dat dat ze 87 miljoen euro uittrekt voor de lokale sport-, cultuur- en jeugdverenigingen, die door de coronacrisis inkomsten gemist hebben en doorlopende kosten hadden. Voor Antwerpen gaat het om 7,3 miljoen euro. De stad wil deze middelen gebruiken om het lokale gemeenschapsvormende en culturele leven opnieuw op gang te trekken.

De coronacrisis heeft een enorme impact op ieders dagelijkse leven en heeft ook het Vlaamse verenigingsleven en in het bijzonder de kinderen en jongeren hard geraakt. Vlaanderen is gebouwd op een rijk en uitgebreid cultureel en sociaal verenigingsleven. Lokale sport-, cultuur- en jeugdverenigingen derven in deze periode echter heel wat inkomsten, terwijl de uitgaven doorlopen. Ze hebben nood aan extra zuurstof en concrete ondersteuning.

De lokale besturen kunnen zelf bepalen hoe ze deze Vlaamse middelen verdelen over de lokale verenigingen. Tien procent van de middelen gaat naar de districten, aangezien zij eveneens bevoegd zijn voor cultuur, jeugd en sport. De rest verdeelt de stad op basis van de noden in de verschillende domeinen.

Jeugd

De impact van deze coronacrisis op jongeren is erg groot, zo bleek ook uit verschillende onderzoeken en enquêtes. Ze missen veel van hun dagelijkse routines en activiteiten, en hebben hun vrienden en familie een hele tijd niet kunnen zien. De versoepeling van de maatregelen biedt dus ook voor hen eindelijk wat perspectief voor de zomervakantie. Spel, ontspanning en ontmoeting zijn broodnodig voor het mentale welzijn van kinderen en jongeren. Daarom zet de stad Antwerpen in op een laagdrempelig vrijetijdsaanbod.

Antwerps schepen voor jeugd Jinnih Beels: “Onze jeugdpartners hebben de afgelopen maanden fantastisch werk geleverd om onze jongeren vanop afstand zo goed mogelijk te blijven bereiken en ondersteunen. Nu ze deze zomer hun normale werking enigszins terug kunnen hervatten, geeft de stad extra ondersteuning aan haar verschillende jeugdverenigingen en -partners, zodat zij in een divers en uitgebreid zomeraanbod kunnen voorzien. Zo hopen we dat zoveel mogelijk kinderen en jongeren de kans krijgen om deel te nemen aan de activiteiten.”

Het gaat om de volgende ondersteuningsmaatregelen:

Verhoging subsidies: De stad trekt de toelagen van professionele jeugdwerkpartners op zodat ze hun huidige aanbod kunnen uitbreiden. Bij de uitbreiding van dat aanbod kijkt de stad ook specifiek naar het inzetten van jobstudenten.
Oproep aan nieuwe initiatieven: Er worden middelen voorzien om het aanbod via een open oproep te verrijken met nieuwe initiatieven.
Ondersteuning vakantieopvang: Ook voor vakantieopvang met reeds bestaande toelagen is er extra budget om hun werkingen te verruimen. Anderzijds krijgen ook vakantieopvangprojecten die nog geen structurele ondersteuning krijgen, en die met kansentarieven werken, extra ondersteuning via een reglement.
Aandacht voor kwetsbare kinderen en jongeren: Jeugdwerkingen die zich richten op de meest kwetsbare kinderen en jongeren, krijgen bijkomende ondersteuning om ook hen een fijne vakantie te bezorgen.

Gezien de geldende richtlijnen moeten ook jeugdorganisaties de nodige veiligheidsmaatregelen nemen. Naast het budget voor extra aanbod, voorziet de stad dus ook in middelen en ondersteuning om alle activiteiten volgens de veiligheidsvoorschriften te laten verlopen. Ook vrijwillige jeugdverenigingen in de districten krijgen hiervoor extra budget. “Ik ben blij dat onze kinderen en jongeren deze zomer terug samen zullen kunnen spelen, maar de veiligheid blijft natuurlijk de eerste prioriteit. Het is dus belangrijk om alle jeugdverenigingen en -partners hierin maximaal te ondersteunen”, aldus schepen Beels.

Naast de middelen die Vlaanderen voorziet, zet de stad 550.000 euro aan eigen jeugdmiddelen in. In totaal gaat het zo om een budget van 1,2 miljoen euro dat deze zomer wordt vrijgemaakt voor jeugdorganisaties in de stad.

Sport

Voor de Antwerpse sportwereld is het zowel op praktisch als op financieel vlak een stevige uitdaging om de coronacrisis het hoofd te bieden. Medio mei nam de stad reeds doelgerichte maatregelen om de sportclubs en de klanten en partners van Sporting A te ondersteunen. Daarnaast werden er extra initiatieven gelanceerd om zoveel mogelijk Antwerpenaars aan het sporten te krijgen of te houden.

Een solide sportbeleid staat of valt met de lokale sportverenigingen. Ook voor hen zijn deze coronatijden een beproeving. “De combinatie van doorlopende uitgaven en een verlies aan inkomsten kan voor onze sportclubs de financiële doodsteek betekenen en dat willen we absoluut vermijden, want dat zou aan de kern van ons maatschappelijk weefsel raken”, zegt schepen voor sport Peter Wouters. “Het laagdrempelig karakter van onze lokale sportclubs komt bovendien onder druk te staan als ze zich genoodzaakt zien om de financiële schade te compenseren door bijvoorbeeld hogere lidgelden te vragen.”

De bijkomende injectie vanuit het noodfonds van de Vlaamse overheid stelt de stad Antwerpen in staat om niet enkel de noden te lenigen van sportclubs die in financieel zwaar weer verkeren, maar ook om een extra impuls te geven aan de Antwerpse sportwereld. Met de Vlaamse middelen zet de stad maximaal in op vier pijlers:

Het corona-steunfonds: Een eenmalig en laagdrempelig fonds dat een waaier aan mogelijkheden biedt om erkende Antwerpse sportverenigingen die door de impact van de pandemie extra ondersteuning nodig hebben, een financieel duwtje in de rug te geven.
Een Antwerpse Sportzomer: De stad zet een heus offensief in om de sportbeleving in Antwerpen een boost te geven. Het sportaanbod wordt verruimd en de clubs en partners van Sporting A kunnen op extra ondersteuning rekenen. De stad past ook bij om de opgelopen kosten van het reguliere aanbod te dekken.
Tussenkomst in de lidgelden: Hiermee ondersteunt de stad rechtstreeks jongeren die het hardst getroffen zijn door de crisis. Ook clubs kunnen op een extra betoelaging rekenen per lid met het recht op verhoogde tegemoetkoming.
Subsidies voor sporttechnische vooruitgang: Erkende clubs met een gestructureerde jeugdwerking worden eenmalig extra ondersteund.

Cultuur

De culturele sector is hard getroffen door de coronacrisis. Verschillende organisaties moesten noodgedwongen tijdelijk de activiteiten staken. Ze konden niet rekenen op inkomsten maar hadden wel doorlopende vaste kosten. Sommige organisaties kunnen bovendien, o.a. omwille van hun structuur, geen beroep doen op Vlaamse of federale steunmaatregelen.

Nu reeds meerdere coronamaatregelen versoepeld zijn en een heropstart van het publieke en culturele leven zich aandient, is het ook belangrijk om de cultuursector het broodnodige duwtje in de rug te geven. De stad wil opnieuw de verbindende kracht van cultuur versterken: cultuur brengt mensen samen, rond gedeelde ervaringen, met een lach en een traan.

“Met de heropstart van de culturele sector na corona, hebben we twee doelen voor ogen”, vertelt schepen voor cultuur Nabilla Ait Daoud. “Enerzijds willen we opnieuw tewerkstellingskansen creëren, zowel voor professionele kunstenaars, gemeenschapsvormende kunstenaars als voor technische en ondersteunende artistieke beroepen. Want ook zij voelen de impact van deze crisis natuurlijk. Anderzijds willen we door het creëren van deze podiumkansen onze stad terug op de kaart zetten als de bruisende culturele hoofdstad die ze is. Met dit aanbod voorzien we opnieuw in de nodige afleiding, ontspanning en ontroering voor inwoners en bezoekers. Zo kan iedereen Antwerpen herontdekken in een unieke sfeer!”

Met de relance-maatregelen voor de culturele sector werkt de stad op verschillende pistes:

Enerzijds geeft ze haar cultuurpartners die geen aanspraak kunnen maken op het noodfonds van Vlaanderen de nodige zuurstof om hun werking opnieuw op te starten. Deze maatregel geldt zowel voor de professionele organisaties (zoals De Roma) als voor organisaties die zich eerder richten tot gemeenschapsvormende kunstenaars (zoals Fameus die extra middelen krijgen voor het Fonds voor Talentontwikkeling).

Anderzijds wil de stad met deze middelen de cultuursector opnieuw activeren en tegelijkerijd zorgen voor cultuurbeleving voor het publiek. Om dit mogelijk te maken, neemt ze de volgende maatregelen:

Nieuw en tijdelijk reglement ‘Cultuur tijdens corona’: Met dit nieuwe reglement geeft de stad professionele kunstenaars, technische en ondersteunende artistieke beroepen uit alle onderdelen van de cultuursector niet enkel de mogelijkheid om hun project uit te werken, maar ook de zekerheid dat ze hun werk kunnen tonen.
OLT als culturele ontmoetingsplek: Gedurende 40 dagen en avonden wordt het OLT Rivierenhof omgetoverd tot een culturele ontmoetingsplek. Het samenwerkingsverband Arenberg, Trix, De Studio en OLT Rivierenhof biedt hier doorheen de zomermaanden een rijke en diverse culturele programmatie aan.
Cultuurcheques voor handelaars en horeca: Met deze cultuurcheques kunnen handelaars en horeca die een culturele activiteit willen organiseren in hun zaak of omgeving een tussenkomst van 50% ontvangen voor de artistieke kosten. Een win-win-win voor artiesten, handelaars en het brede publiek.
Oproep tot maximaliseren van presentatieplekken: Omwille van de grote hoeveelheid verplaatsingen in het voorjaarsprogramma en de strenge restricties op vlak van publieksactiviteiten, kan er op dit moment slechts aan een beperkt publiek cultuurbeleving aangeboden worden. Met deze oproep gaat de stad actief op zoek naar bijkomende plaatsen om cultuur doorheen de zomer te kunnen programmeren.
Versterking projectsubsidies Kunstprojecten: Met de versterking van het budget van het bestaande projectreglement voor kunsten geeft de stad professionele kunstorganisaties, individuele kunstenaars en culturele verenigingen extra zuurstof voor nieuwe ontwikkeling, creatie, productie, presentatie van en participatie aan kunst en cultuur.

“Naast de ondersteuning voor een kwalitatief aanbod tijdens de zomer, voorzien we ook visuele, evenementiële en promotionele ondersteuning voor het culturele seizoen 2020-2021. Dat het een atypische zomer wordt, dat staat vast. Maar als het aan mij ligt, zal onze stad – op een veilige en corona-proof manier – bruisen als nooit tevoren!”, besluit schepen Ait Daoud.

Verantwoordelijken: Jinnih Beels, schepen voor jeugd – Peter Wouters, schepen voor sport – Nabilla Ait Daoud, schepen voor cultuur

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is