Stadsbestuur legt jaarlijks lijst voor met vergoedingen burgemeester en schepenen

Op 17 februari 2017

Stadsbestuur legt jaarlijks lijst voor met vergoedingen burgemeester en schepenen

Het stadsbestuur uitte in zijn bestuursakkoord de ambitie dat de stad transparant moet zijn. Daarom besliste het college vandaag om jaarlijks een lijst voor te leggen met een overzicht van de verkozen mandaten van de burgemeester en schepenen, alsook van de publieke en private mandaten die rechtstreeks of onrechtstreeks voortvloeien uit hun mandaat of vertegenwoordiging vanuit de stad, of uit mandaten die hen door een hogere overheid zijn toegewezen.

De lijst zal jaarlijks ter kennisname voorgelegd worden op de themacommissie intergemeentelijke samenwerking. Hij bevat de mandaten die in de loop van het voorafgaande jaar geheel of gedeeltelijk werden uitgeoefend, de verkregen bruto vergoedingen, conform de belastingfiches, en het aantal aanwezigheden op  vergaderingen in dat jaar.

Het stadsbestuur van Antwerpen vindt transparantie erg belangrijk. Met deze lijst komt er maximale transparantie over de mandaten en vergoedingen van burgemeester en schepenen.

Maximaal anderhalve maal vergoeding Vlaams Parlement

De som van de wedde van burgemeester of schepen en van de vergoedingen, wedden en presentiegelden, ontvangen als bezoldiging voor de naast hun mandaat uitgeoefende activiteiten, is geplafonneerd. Die som is gelijk aan of lager dan anderhalve maal de vergoeding van de leden van het Vlaams Parlement. Als het plafond wordt overschreden, wordt de som van die vergoedingen, wedden of presentiegelden verminderd tot het passende bedrag.

Voor de berekening van dat bedrag komen de door de burgemeester of schepen ontvangen vergoedingen, wedden en presentiegelden die voortvloeien uit de uitoefening van een openbaar mandaat, een openbare functie of een openbaar ambt van politieke aard, in aanmerking. Het gaat om:

1° vergoedingen ontvangen als lid van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, de Senaat, het Vlaams Parlement of het Europees Parlement;

2° presentiegelden ontvangen als lid van de provincieraad, als lid van de raad voor maatschappelijk welzijn en als lid van de bestuursorganen van provinciaal extern verzelfstandigde agentschappen en hun filialen;

3° presentiegelden ontvangen als lid van bestuursorganen van een intergemeentelijk samenwerkingsverband, zoals bedoeld in het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking;

4° presentiegelden ontvangen als lid van bestuursorganen van sociale huisvestingsmaatschappijen zoals bedoeld in het decreet houdende de Vlaamse Wooncode;

5° presentiegelden ontvangen als lid van bestuursorganen van de rechtspersonen als vermeld in artikel 195 van dit decreet;

6° presentiegelden ontvangen als lid van bestuursorganen van rechtspersonen als vermeld in artikel 188 van het Provinciedecreet;

7° presentiegelden ontvangen als lid van bestuursorganen van rechtspersonen als bedoeld in titel VIII, hoofdstukken I, II en III van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.

Verantwoordelijken: burgemeester Bart De Wever en schepen Koen Kennis

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is