Stad keurt bestek goed voor opmaak Strategisch Ruimteplan Antwerpen

Op 29 oktober 2020, over deze onderwerpen: Ruimtelijke ordening, Stadsontwikkeling

De stad Antwerpen wil een Strategisch Ruimteplan Antwerpen (SRA) opmaken, als kader voor toekomstige stadsontwikkeling. Het college van de burgemeester en schepenen keurde op 23 oktober het bestek ervan goed. Op basis daarvan kunnen de kandidaat-ontwerpers nu een offerte indienen, waarna de stad één multidisciplinair team aanstelt.

Ruimte geven aan de stad van morgen

Annick De Ridder, schepen voor stadsontwikkeling en ruimtelijke ordening: “Het strategisch ruimtelijk structuurplan Antwerpen of s-RSA dateert van 2006, het is dus hoog tijd voor een geactualiseerde versie. Het nieuwe plan voor de stad moet beantwoorden aan alle ruimtelijke uitdagingen waar Antwerpen vandaag en morgen voor staat. Ik heb hoge verwachtingen van dit nieuwe Strategisch Ruimteplan Antwerpen, dat zal bestaan uit een langetermijnvisie voor de ruimtelijke ontwikkeling, maar ook operationele beleidskeuzes en actieprogramma's voor de middellange termijn. We mikken op het najaar van 2023 voor een uitgewerkt plan.”

In de Inspiratienota van 2018 ‘Ruimte geven aan de stad van morgen’ wordt al een aanzet tot visie geformuleerd. De stad is op zoek naar een consortium dat zich verdiept in de drie speerpunten of thema’s uit deze nota: Levendige woonstad, Slimme netwerkstad en Veerkrachtig landschap.

Anno 2020 staat Antwerpen voor nieuwe ruimtelijke uitdagingen, zoals onder meer een verwachte bevolkingsgroei, een welvaartsvlucht naar de regio rondom de stad, De Grote Verbinding, nieuwe economische businessmodellen en klimaatverandering. De opgave voor het SRA is dan ook groot. Met het SRA wil de stad voortbouwen op haar rijke planningstraditie die steeds doorwerkt in lopende processen en projecten. Daarnaast wil ze anticiperen op de nieuwe uitdagingen en de inzichten uit de onderzoeksfase verwerken.

Annick De Ridder, schepen voor stadsontwikkeling: “Bij de opmaak van dit plan zal ook worden ingezoomd op de omgeving van het Albertkanaal en wordt een perspectief gegeven op de operationalisering van de visie door een slimme en innovatieve inzet van een divers palet aan instrumenten. Daarnaast vragen we aan het studiebureau ook om concrete plekken met groeipotentieel aan te duiden op een groeikaart. De visie van de stadsbouwmeester over het afbouwen van de randen van de stad en het wegwerken van de barrières van de Schelde en de Ring staat daarbij centraal.”

Zoektocht naar een team

Voor de opmaak van dit plan is de stad op zoek naar een consortium met expertise in ruimtelijke planning, milieu, klimaat en communicatie/participatie, aangevuld met juridische kennis. Binnen het team wordt een sterke project- en procesregisseur aangeduid die het complexe planningsproces van het SRA draagt.

De procedure voor de aanstelling van een kandidaat verloopt in twee fasen. In een eerste fase werd de selectieleidraad gelanceerd. Zeven teams stelden zich kandidaat, waarvan er vier werden weerhouden. Op basis van het bestek dat door het college van de burgemeester en schepenen werd goedgekeurd op 23 oktober, zullen die vier teams een offerte kunnen indienen. Na de beoordeling van die offertes kiest de stad begin 2021 één team, dat het plan zal uitwerken tegen najaar 2023.

Verantwoordelijke schepen: Annick De Ridder, schepen voor stadsontwikkeling en ruimtelijke ordening

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is