Verfijning visie ontwikkeling Slachthuissite – Noordschippersdok – Lobroekdok

Op 10 juli 2020, over deze onderwerpen: Mobiliteit, Ruimtelijke ordening, Stadsontwikkeling

Vandaag keurde het college de nota ‘Verfijning visie ontwikkeling Slachthuissite – Noordschippersdok – Lobroekdok’ goed. De nota dient als kader voor de herontwikkeling van het gebied, zowel van de publieke ruimte als van de nieuwe gebouwen. Er komen drie thema’s in aan bod: groen, mobiliteit en sociaal en betaalbaar wonen. Daarnaast komt er ook een ruimtelijk kader waaraan de ontwikkelingen in de bestaande Damwijk (buiten het projectgebied) kunnen worden getoetst, en een onderzoek naar opportuniteiten om de bestaande wijk en haar patrimonium op te waarderen.

De stad Antwerpen wil het projectgebied Slachthuissite – Noordschippersdok – Lobroekdok herontwikkelen tot een gemengd en kwalitatief project met bestemming wonen, diensten, recreatie en bedrijvigheid. In februari 2019 is het RUP Slachthuissite – Noordschippersdok – Lobroekdok definitief vastgesteld en in februari 2020 is een ontwerpteam aangesteld voor de opmaak van het masterplan publieke ruimte Slachthuiswijk. Het college keurt nu de nota ‘Verfijning visie ontwikkeling Slachthuissite – Noordschippersdok – Lobroekdok’ goed.

“Deze nota dient als kader voor de herontwikkeling van het gebied en formuleert uitgangspunten en onderzoeksvragen die worden opgenomen binnen het ontwerpproces publieke ruimte en binnen de projectbegeleiding van de ontwikkeling”, aldus schepen voor stadsontwikkeling en ruimtelijke ordening Annick De Ridder. “We zetten alles op alles om deze voormalige stadskanker op te waarderen tot een parel van Antwerpen-Noord. We hebben daarvoor een intensief participatietraject afgelegd dat we vanaf eind augustus heropstarten voor het ontwerpproces van de publieke ruimte met bevragingen, interviews en in september onder andere met een dialoogmarkt. Zo creëren we een site met een groot draagvlak. We zetten fors in op groen, mobiliteit en op het publieke karakter om zo te komen tot een fikse heropwaardering van het openbaar domein. Met deze verfijning komen we daar extra aan tegemoet.”

Drie thema’s: groen, mobiliteit en sociaal en betaalbaar wonen

De nota behandelt drie thema’s. Hieronder kan u de belangrijkste krachtlijnen vinden.

Groen

De richtlijn van 4 m² groen per inwoner was al geldend voor het hele projectgebied, en geldt nu ook voor de zone tussen de Slachthuislaan en de spoorweg op zich.
Er wordt onderzocht hoe het Kalverpad kan verbreed worden door de grondoppervlakte van de naastgelegen bouwvelden te verkleinen om zo meer groen aan de binnenzijde van de Slachthuislaan te kunnen realiseren.
De groene verbinding met de Marbaixwijk, ter hoogte van de Eendrachtstraat, wordt opgenomen als onderzoeksvraag, net zoals de compensatie van het Ceulemanshofke met een evenwaardig alternatief.
Bij het ontwerp van de publieke ruimte wordt gestreefd naar een maximale vergroening.

Mobiliteit

In het ontwerp van de nieuwe ontsluitingsweg langs de slachthuishallen wordt erover gewaakt dat de straat zo ontworpen wordt dat ze het verkeer vlot in en uit de wijk brengt. Ter hoogte van de aansluiting met het Lobroekplein moet een aangepast ontwerp sluipverkeer door de wijk ontmoedigen.
De circulatie binnen de rivierstraten (Samber-, Twee Neten-, Rupel- en Dijlestraat) en de Weilandstraat wordt herbekeken. De ontsluitingsprincipes van de Twee Netenstraat en de Weilandstraat worden geëvalueerd in functie van een autovrije aanleg van het Kalverpad.
Om de parkeerdruk op het openbaar domein in de wijk te verlagen, wordt maximaal ingezet op parkeren op eigen terrein, zoals in de bouwcode voorzien. De nieuwe ontwikkeling voorziet in haar eigen behoefte aan parkeerplaatsen op eigen terrein en wikkelt die niet af op het openbaar domein. Om de parkeerdruk voor de bestaande bewoners te verlagen, wordt er onderzocht of in een aanbod van buurtparkeren kan worden voorzien centraal in de wijk. Voor het aandeel bezoekersparkeren wordt onderzocht of dat gegroepeerd kan in randparkings langs de Slachthuislaan en de nieuwe ontsluitingsweg, aan de zijde van de slachthuissite. De kades van het Lobroekdok komen niet in aanmerking voor dergelijke randparking of buurtparking.
De parkings van de nieuwe ontwikkeling worden maximaal via de Slachthuislaan ontsloten.

Sociaal en betaalbaar wonen

Er wordt gestreefd naar 10% betaalbare woningen in het project.
Voor de bestaande woningen wordt onderzocht of er steun kan toegekend worden voor energetische renovatieprojecten, via de oproep Noodkoopfonds.
De mogelijke verbreding van het Kalverpad heeft op termijn een impact op de sociale woningen langs het Noordschippersdok. Die woningen zullen worden vervangen, in hetzelfde aantal.

Ruimtelijk kader bestaande Damwijk

In de bestaande Damwijk, buiten de ontwikkeling Slachthuissite – Noordschippersdok – Lobroekdok, zijn recent heel wat bouwvergunningen verleend of in aanvraag voor de bouw van meergezinswoningen. Oude loodsen of panden worden er omgevormd tot woningen. Dat zorgt enerzijds voor een grondige verandering van het bestaande weefsel, anderzijds voor een hogere dichtheid in de bestaande wijk. Er is nood aan een ruimtelijk kader om die ontwikkelingen aan te kunnen toetsen, en een onderzoek naar opportuniteiten om de bestaande wijk en haar patrimonium op te waarderen. Dat kader wordt opgemaakt door Atelier Stadsbouwmeester in samenwerking met AG VESPA.

Coördinatie

AG VESPA, het autonoom gemeentebedrijf voor vastgoed en stadsprojecten Antwerpen, coördineert het project. Meer info over het stadsproject Slachthuissite – Noordschippersdok – Lobroekdok staat op www.agvespa.be. Klik hier voor de rechtstreekse link.

Verantwoordelijke schepenen: Annick De Ridder, schepen voor stadsontwikkeling en ruimtelijke ordening – Koen Kennis, schepen voor mobiliteit – Fons Duchateau, voorzitter van AG VESPA

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is